පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත්සතර ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත්සතර ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත්සතර ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වෙස් නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 7500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

ජයමංගල ගාථා සැපයීම (ශිල්පීන් - 02)

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2800.00

ජයමංගල ගාථා කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

නව නිර්මාණ (සිංහල සිංදු සදහා)

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6500.00

නව නිර්මාණ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

අෂ්ඨක සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3500.00

අෂ්ඨක සේවාව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

උඩරට ශාස්ත්‍රීය නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 7500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

වඩිග පටුන නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

ගිරිදේවි නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

පූජා නැටුම් නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

නාග කන්‍යා නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 7500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

කොහොඹ කළය නර්තන කණ්ඩායම සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6500.00

ඉහත නර්තන කණ්ඩායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණ අවශ්‍ය සේවාව පිළිබද තොරතුරු ලබා දෙන්න. වැඩි විස්තර සදහා : +94 717989626

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...