පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කරන්දෙණිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස...
කරන්දෙණිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස...

කරන්දෙණිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක් සදහා) - රු. 1000.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 1000.00

 

උත්සව ජෝතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්