நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கரன்தெணிய கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் கரன்தெணிய பிரதேச செயலகப் பிhpவில்; ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கரன்தெணிய கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் ...
கரன்தெணிய கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் கரன்தெணிய பிரதேச செயலகப் பிhpவில்; ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கரன்தெணிய கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் ...

கரன்தெணிய கலாசார நிலையம்

இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் கரன்தெணிய பிரதேச செயலகப் பிhpவில்; ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கரன்தெணிய கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

எமது சேவைகள்

நடன குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா. 1000.00

 

தெரு நாடகக் குழுகளை வழங்கல

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நடன கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

 

நடன உடைகள் வழங்கல

ஜயமங்கள காதா தொடHபாக ஒருவருக்கு ரூபா 1000.00

 

இசை கருவிகள் வழங்கல

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா. 1000.00

 

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல்

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல்

 

உட்சப சோதிட சேவை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு நடன கலைஞருக்கு) ரூபா 1000.00

 

‘ஜயமங்கள காதா’ / அஸ்டக / பாடக குழுக்களை வழங்கல்

ஜயமங்கள காதா தொடHபாக ஒருவருக்கு ரூபா 1000.00

 

புதிய செய்திகள