நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

hkProgrammes

பிரதேச விசேட நிகழ்ச்சிகள

  • சிறுவH தினம்
  • பராட்டு விழாக்கள
  • முதியோH அனுசரணை நிகழ்ச்சிகள
  • பலதரப்பட்ட செயலரHவூகள் மற்றும் விhpவூரைகள
  • கைப்பணி கண்காட்சி
  • சிரமதானம்;
 

பிரதேச சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தரும போதனைகள்
•    வெசாக்கூடு போட்டிகள்
•    பக்திபாடல் நிகழச்சிகள்
•    பெரஹரா

 

பிரதேச கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    நாட்டாH யெ;யள் நிகழ்ச்சிகள்
•    ‘பெதுரு சாதய’ இசை நிகழ்ச்சி
•    கலாசார பெரகரா
•    மனப்பெண் கண்காட்சி

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    புத்தாண்டு விழா / உறவினா சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் இடல்
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம

 புதிய செய்திகள