நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

mgProgrammes

பிராந்திய சுகாதார நிகழ்ச்சிகள்

•    ஆயூHவேத நிகழ்ச்சிகள்;

 

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்தான நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்த நிகழ்ச்சிகள்
•    ஆசியH தின ஞாபகாHத்தம்
•    திறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்
•    மரம் நடுதல்

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தியான நிகழ்ச்சிகள்
•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    பிhpத் நிகழ்ச்சிகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    ‘பெரஹரா (ஊHவளம்)
•    போதி பூஜை நிகழ்ச்சிகள

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    நாட்டாH பாடல் நிகழ்ச்சி
•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் நிகழ்ச்சிகள்
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் கலை விழா
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார மற்றும் கலை விழா
•    கலாசார ஊHவளம்
•    கலாசார மாலை

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா ஃ உறவினH சந்தித்தல் ஃ தலை எண்டிணய் வைத்தல் விழா
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்

 புதிய செய்திகள