පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

mgProgrammes

ප්‍රාදේශීය සෞබ්‍ය වැඩසටහන්

 • ආයූර්වේද වැඩසටහන්
 

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දීම
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ගුරු දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා වැඩසටහන්
 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන් සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • පෙරහැර
 • බෝධි පුජා වැඩසටහන්
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සාහිත්‍ය උළෙල
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • කිරි ඉතිරිම් මංගල්‍යය
 • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
 • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • සංස්කෘතික පෙරහැර
 • ප්‍රතිභා තරග
 • ගීත රස වින්දන
 • සංස්කෘතික සැඳෑව
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම / හිස තෙල් ගැමේ උත්සවය
 • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
 • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්