நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய விசேட நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்தான நிகழ்ச்சிகள்
•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்தம் (ஆசிhpயH தின)
•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட செயலமHவூகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்
•    சிரமதான நிகழ்ச்சிகள்
•    ஓய்வாளH சந்திப்பு

 

புதிய செய்திகள