පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • ලේ දන්දීම
  • පෝෂණ වැඩමුළුව
  • විශේෂ දින සැමරුම්( ගුරුදින)
  • ළමා දිනය
  • උපහාර උළෙලවල්
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
  • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
  • ශ්‍රමදාන
  • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්