පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සෞබ්‍ය වැඩසටහන්

  • ආයූර්වේද වැඩසටහන්
  • වෛද්‍ය අක්ෂි සායන වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...