நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய விசேட நிகழ்ச்சிகள்

•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட செயலமHவூகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன்பள்ளி ஆசியHகள் தொடHபான நிகழ்ச்சிகள்
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்
•    ஓவிய கண்காட்சிகள்

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...