පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශිය විශේෂ වැඩසටහන්

  • ළමා දිනය
  • උපහාර උළෙලවල්
  • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
  • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
  • පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සදහා වැඩසටහන්
  • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
  • චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන
 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...