நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ksProgrammes

பிராந்திய விசேட நிகழ்ச்சிகள்

•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட செயலமHவூகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    முன்பள்ளி ஆசியHகள் தொடHபான நிகழ்ச்சிகள்
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்
•    ஓவிய கண்காட்சிகள்

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள்

•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக்கூடுப் போட்டிகள்;
•    செய்யூள் தரும போதனைகள்
•    உணவூ யாசித்தல் நிகழ்ச்சி

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    நாட்டாH பாடல்
•    இலக்கிய விழா;
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற்பொங்க வைத்தல் விழா
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் வீதி நாடக நிகழ்ச்சிகள்
•    கலாசார ஊHவளம்
•    பெத்துரு சாதய (இசை நிகழ்சசி)
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்கள் மற்றும் கலை விழா
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல் ரசனை
•    பாடல் இரசனை
•    கலாசார மாலை

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    புத்தாண்டு விழா
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
•    உலக சிறுவH தினம்

 புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...