நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

dvProgrammes

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    இரத்தான நிகழ்ச்சிகள்
•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்;
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    கைப்பணி கண்காட்சிகள்

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தரும போதனைகள
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பிரதிபா போட்டிப் பாடல் இரசனை  

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    Nதுசிய சுதந்திர தின விழா
•     ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•     ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம
•    Nதுசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா

 புதிய செய்திகள