පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට  නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග  සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග  කලාව
  • චිත‍්‍ර හා මූර්ති
පාඨමාලාවේ නම කෙටි  කාලීන
(සන්ධ්‍යාද/සති අන්තද යන බව)
පාඨමාලා කාලසීමාව පාඨමාලාව හැදෑරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා
අන්තර්ගතය
පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය බදාදා-2.00 සිට 6.00 දක්වා
සති අන්ත
සෙනසුරාදා-12.00සිට 6.00 දක්වා
වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන  හා රිද්මය රු-300.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
පහතරට නර්තනය අඟහරුවාදා-2.00 සිට 6.00 දක්වා
සති අනත
සෙනසුරාදා-8.30 සිට 2.00 දක්වා
වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන  හා රිද්මය රු-300.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
නව නිර්මාණ නැටුම් බදාදා-2.00 සිට 6.00 දක්වා
සති අන්ත
සෙනසුරාදා-12.00සිට 6.00 දක්වා
වසර 01 නර්තනය හැදෑරීමට කැමති සැමට චලන  හා රිද්මය රු-300.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
දෙමළ භාෂාව/චිත‍්‍ර හා මූර්ති සිකුරාදා-2.00 සිට 6.00 දක්වා
සති අන්ත
ඉරිදා-12.30 සිට 6.00 දක්වා
වසර 01 දෙමළ භාෂාව / චිත‍්‍ර හා මූර්ති
හැදෑරීමට කැමති සැමට
ස්වරාක්‍ෂර,ව්‍යංජනාක්‍ෂර,
විශේෂාක්ෂර,තනි අක්‍ෂර,
ඒක වචන,බහු වචන,
සමාන පද,චිත‍්‍ර,
විරුද්ධාර්ථ පද,රේඛා,
හැඩතල,වර්ණ තුලින් 
නිර්මාණ කිරීම
රු-300.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
නාට්‍ය හා රංග කලාව (ග‍්‍රාමීය) බදාදා-2.00 සිට 6.00 දක්වා
සති අන්ත
සෙනසුරාදා-12.00 සිට 6.00 දක්වා
වසර 01 නාට්‍ය හා රංග කලාව හැදෑරීමට
කැමති සැමට
ශරීර නම්‍යශීලීබාවය,
කථනය හැසිරවීම,
සබකෝලය දුරු කිරීම.
රු-300.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය
(පෙර පාසල)
සතියේ දින 5
වසර 01 පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා බුද්ධිමත් ළමා පරපුරක්
අනාගතයට දායාද කිරීම
රු-500.00 (ඇතුලත් වීම සඳහා පමණි)
රු-300.00 (මාසික ගාස්තු)
 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...