පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • කවි බණ
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • භක්ති
 • ගීත වැඩසටහන්
 • දන් සැල්
 • භාවනා
 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • ආශිර්වාද පුජා
 • බෝධි පුජා
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...