පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා
කාල සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය
උඩරට නර්තනය
සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
චිත‍්‍ර හා මූර්ති සති අන්ත අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
පහතරට නර්තනය සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
බෙර වාදනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි සිසුවෙකු වීම අදාල වයස් කාණ්ඩවලට ගැලපෙන පරිදි පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම
 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

2015 බක්මහ උලෙල 2015.04.11 දින බද්දේගම සංස්කෘතික ...

බෝධි පූජා පිංකම 2015.05.22 දින වෙසක් පෝය දිනය නිම...

බෙලිමල් දන්සල 2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථාන...