පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු.1500.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්