நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்,  
அத்துருவெல்லைஇ இந்துருவைஇ
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 34-2275087
மின்னஞ்சள்: உரடவரசயடஉநவெசநடிநவெழவய@லஅயடை.உழஅ

பெயா் பதவி தொலைபேசி இல.
ஏ.அயேஷா சமாp பெரேரா சந்திரசேகர நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தா் +94 34-2275087+94 34-2275087
சுரங்க புஷ்பகுமார கமகே
காாியாலய காhpய சகாயகா் +94 72-4663114+94 72-4663114
பீ.டீ.லசந்த நிரந்தர காலவாளா் +94 777-857087+94 777-857087
பீ.ஆH.காமிணி பண்டார பதில் காலவாளா் +94 777-096024+94 777-096024

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள