நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

பெந்தோட்டை பிரதேசத்திற்கு சொந்தமான இலங்கையின் அடையாளத்தை உலகத்திடம் சுட்டிக் காட்டுகின்ற சுதேசிய கலாசார அம்சங்களை பாதுகாக்கப்பட்டு பௌதீக பொன்றே ஆன்மீக கலாசார அம்சங்களை பாதகாத்தும்இ மேம்படுத்தப்பட்டும் எதிHகால சந்ததியினருக்கு வழங்கப்பட்டு நாளை தினத்திற்கு உhpமையாக்கப்படுவது எண்ணமாகும்.

பணிக்கூற்று

இலங்கையாகளின் பாரம்பாpய கலா சிற்பங்கள்இ கலாசார அங்கங்களிடையில் பெந்தோட்டைக்குhpய மரபுhpமைகளை உபயொகித்து தேசத்திற்கு சௌந்தாpய உயிHபுடன்கூடிய பிள்ளைகள் தொகுதியை உhpத்தாக்கப்படதல்.

குறிக்கோள்

  • ஈழத்து கலை சிற்பங்களை வளHத்து மறைந்துப் போய்கொண்டிருக்கம் சுதேசிய நடன அங்கங்களை பாதுகாத்திட மாணவHகளை வழிநடாத்தல்.
  • ஆக்கப்பூHவமான செயற்பாடுகளுக்கு இடைவெளி பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு பாரம்பாpய சின்னங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டு புத்தாக்கங்களுக்கு கைகொடுத்தல்.
  • பௌதீகஇ ஆன்மீக கலாசாரத்தை பாதுகாத்துக்கொள்வதிலான முக்கியத்துவம் பிள்ளைகளின் மனதுக்கு உணரும் விதமாக இது தொடHபாக பலதரப்பட்ட நகைச்சுவையான நிகழ்ச்சிகள் ஊடாக இலக்குகளிடம் பிள்ளைகளை கொண்டு செல்லல்.
  • குண நிறைவூடன்கூடிய பிள்ளைகள் தொகுதியினரை தேசத்திற்கு வழங்குதல்இ சுதேசிய பழக்க வழக்கங்களை மதிப்பிடும் ஆக்கப்பூHவ நிகழ்ச்சிகளை மேம்படுத்தல்.
  • மிகச் சிறந்ததை பிள்ளைகளுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு கலாசார நிலையத்தால் நிறைவேற்றிடப்பட வேண்டிய தொழிற்பாடை குறிக்கோளாகக் கொண்டு பாரம்பாpய எமது மரபுhpமைகளை பாதுகாத்திட பங்களித்தல் எமது கலாசார நிலையத்தின் பேராவமாகும்.

Fwpf;Nfhs;

· <oj;J fiy rpw;gq;fis tsHj;J kiwe;Jg; Ngha;nfhz;bUf;fk; RNjrpa eld mq;fq;fis ghJfhj;jpl khztHfis topelhj;jy;.

· Mf;fg;G+Htkhd nraw;ghLfSf;F ,ilntsp ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;L ghuk;ghpa rpd;dq;fis ghJfhj;Jf; nfhz;L Gj;jhf;fq;fSf;F ifnfhLj;jy;.

· ngsjPf> Md;kPf fyhrhuj;ij ghJfhj;Jf;nfhs;tjpyhd Kf;fpaj;Jtk; gps;isfspd; kdJf;F czUk; tpjkhf ,J njhlHghf gyjug;gl;l eifr;Ritahd epfo;r;rpfs; Clhf ,yf;Ffsplk; gps;isfis nfhz;L nry;yy;.

· Fz epiwTld;$ba gps;isfs; njhFjpapdiu Njrj;jpw;F toq;Fjy;> RNjrpa gof;f tof;fq;fis kjpg;gpLk; Mf;fg;G+Ht epfo;r;rpfis Nkk;gLj;jy;.

kpfr; rpwe;jij gps;isfSf;F ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;L fyhrhu epiyaj;jhy; epiwNtw;wplg;gl Ntz;ba njhopw;ghil Fwpf;Nfhshff; nfhz;L ghuk;ghpa vkJ kuGhpikfis ghJfhj;jpl gq;fspj;jy; vkJ fyhrhu epiyaj;jpd; NguhtkhFk;.
 

புதிய செய்திகள