நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்


இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் பெந்தோட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவில், ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பெந்தோட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள