පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්තානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්