நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பெந்தோட்டை கலாசார நிலையம்


இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் பெந்தோட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவில், ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பெந்தோட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

,yq;ifapy; tuyhw;W kpFe;j fhyp khtl;lj;jpd; nge;Njhl;il gpuNjr nrayfg; gphptpy;; ];jhgpf;fg;gl;Ls;s nge;Njhl;il fyhrhu epiyaj;jpw;Nf jhq;fs; jw;NghJ gpuNtrpf;fpd;wPHfs;.

 

புதிய செய்திகள