පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1500.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

අයකිරීමක් නැත.

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

This page is under construction

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1500.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.1200.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ඇඳුමක්  සඳහා) රු.300.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක්  සඳහා) රු.300.00

ජය මංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ශාලා පසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් දිනයක් සඳහා) රු.2000.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු  සඳහා) රු.400.00
(අෂ්ඨක  සඳහා) රු.3000.00

 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...