පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

දේශීය සම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියේ හරය නූතනය සමග ගලපා ගනිමින් භෞතික සංවර්ධනයට සමගාමිව අධ්‍යාත්මය සංවර්ධනය කරගත් නිර්මාණශීලී මනසකින් හෙබි පරපුරක් නිර්මාණය කිරිම

මෙහෙවර

  • ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාරික සංස්කෘතිය හදුනා ගැනිම
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වැදගත් ඓතිහාසික ස්ථාන අනාවරණය කර ගැනීම සහ සංරක්ෂණය කිරිම.
  • ජන ක්‍රීඩා ,ජන ඇදහිලි , ජනප්‍රවාද ගවේෂණය කිරිම.
  • භාෂා ප්‍රවීණතාවය හා විෂයානුබද්ධ දැනුම ලබාදීම හා කියවීමේ රුචිය වර්ධනය කිරිම

අරමුණ

භෞතික සංවර්ධනයට සමගාමිව අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයෙන් පරිපූර්ණ වූ නිර්මාණශීලී පරපුරක් බිහිකිරිම.

ඉතිහාසය

2001 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 30 වන දින රත්න ශ්‍රී කලාකරුවාණන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්


බක්මහ උළෙල-2015.04.03 අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සිරිත් ...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...