நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

எமது காலாசாரமானது நாட்டுக்கு சொந்தமான உறுப்புகள் தொகுதியாக வளHச்சியடைந்துள்ள அதி விசேட உலக கலாசாரமாகின்றது. நாட்டுக்கே உhpத்தான அனேகமான கலைசாH பாரம்பாpயங்களுக்கு உhpமைக் கொண்டாடுகின்ற இலங்கை கலாசாரத்தில் மேற்கூறிய கலைசாH மரபுhpமைகளை பாதுகாத்தல் போன்றே காலி மரபுhpமையினைக்குhpயஇ நாகொடைக்கு தனிப்பட்ட வரலாற்றுமிகந்த பாரம்பாpய மரபுhpமையினை எதிHகால உலகத்திற்குஇ அதன் அபிமானத்தை சுட்டிக் காட்டுவதற்கு பிரதேச ரீதியில் இக் கலை மொட்டுக்களை மலரவித்து தேசிய அரங்கிற்கு அழைத்து வருவதற்கு இயலுமான வகையில்இ பிரதேச ரீதியில் வளுப்படத்துவதற்கு செயற்படுவதே எமது அபிலாசமாகும்.  

தூரநோக்கு

இலங்கை கலாசாரம் மற்றும் கலை உhpமைகளை பேணல்இ அழியாது பாதகாத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பிரசுhpத்தலும் பிரதேச ம்சாHந்த கலாசார ரீதியிலான பெறுமதிகள்இ மனப்பாங்குகள் மற்றும் எண்ணக்கருக்களை தேசிய தளத்திற்கு மற்றும் சHவதேச தளத்திற்கு கொண்டு வருதல்.

குறிக்கோள்கள்

  • பிரதேசம் சாHந்த கலாசார பெறுமதிகளை தேசிய மற்றும் சHவதேச தளத்திற்கு கொண்டுவருவதில் தேவையான பிரதேச ரீதியிலான கலாசார வடிவபை;பினை ஏற்படுத்துதல்.
  • சுதேசிய பாரம்பாpய கலாசார பெறுமதிகளுடன்கூடிய நபHகளை பாதகாத்தல் மற்றும் சHவதேச தளத்திற்கு கொண்டு செல்லல்.
  • வளHந்து வரும் கலாசார பூ மொட்டுக்களை மலரவித்து பாதுகாத்;தல்;.
  • நாடடின் பிள்ளைகளுக்கு கலாசார நூலகத்தைப் போன்ற கலாசார நிலையத்தின் “கலாசார ரீதியிலான சொத்துக்களை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு அவHகளது கலாசாரம் தொடHபான அறிவை வளHத்து அதனை பாதுகாத்தல்.
  • வாசிக்கும் ஆHவத்தை வளHப்பதற்கு துணையளித்தல்.
  • பல்லினஇ கலாசாரஇ சமய மற்றும் உப கலாசாரங்களிடையில் அன்னியோன்னியமான புhpந்த உணHவூடன் செயற்படுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்திக்கொள்வதில் முன்னோடியாக செயற்படுதல்.
  • பாரம்பாpய மரபுhpமைகளை பேணப்பட்டு அழியாது பாதகாத்து எதிHகால சந்ததியினாpடம் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு செயற்படுதல்.

 

வரலாறு

வன. கௌரவ மாபலகம விபலசார தேராpன் தேசிய மற்றும் சHவதேச சேவையினை பாராட்டும் வண்ணம் ஜப்பானில் நெம்பத்சு சமயப் பீடத்தின் ஆதிகாத்தH இந்திய மகாபோதி நிறுவனத்தின் தலைவH கலாநிதி வன. கியூசே என்ஷின்ஜோ ஹொயானா மஹிமியன் அவHகளின் நிதி அனபளிப்பால் நிHமாணிக்கப்பட்ட கலாசார நிலையமானது 2000 ஆம் ஆண்டு திசெம்பH மாதம் 30 ஆந் திகதி காலி கோரளையில் பிரதான சங்க நாயக்க விசித்திரபானக சத்தHமகீHதி ஸ்ரீ பாரானந்த சாரஹஞ்ஞ விஸாரத வன. ரகடஹேனே குசலஞான நாயக்க தேராpனால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள