நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மாபலகமை கலாசார நிலையம்


இலங்கையில் வரலாற்றுப் புகழ்பெற்ற காலி மாவட்டத்தின் நாகொடை; பிரதேச செயலகப் பிhpவை சாHந்த இலங்கை உhpமையான கலை வெளிக்கு உதயமான சந்திரனான மகா சிற்பக் கலைஞH விபுலசார மகாநாயக்க தேரரது ஞாபகாHத்தமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மாபலகமை விபுலசார   கலாசார நிலையத்திற்கே தாகய் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.


 

புதிய செய்திகள