நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் வெஸ் கலைஞரொவருக்கு ரூபா 1500.00
தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நடன கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

பறை சாற்றுக் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நடன கலைஞருக்கு ரூபா 1000.00

தெரு நாடகக் குழுகளை வழங்கல்

இளவசமாக வழங்கப்படும்

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

இளவசமாக வழங்கப்படும

பொருட்கள்; வழங்கல்

இளவசமாக வழங்கப்படும

மர பொருட்கள்; வழங்கல்

இளவசமாக வழங்கப்படும

‘ஜயமங்கள காதா’ / அஸ்டக / பாடக குழுக்களை வழங்கல்

•    ஜயமங்கள காதா தொடHபாக ஒருவருக்கு ரூபா 500.00
•    அஷ்டக தொடHபாக ஒருவருக்கு ரூபா 3000.00
•    பாடல் குழுகள் தொடHபாக ஒருவருக்கு ரூபா 500.00

 

புதிய செய்திகள