පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ඉමදූව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අහංගම පාර, ඉමදූව.
දුරකථන අංකය - +94 775351269

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ජේ.වී. සුනිල් මයා ස්ථානභාර නිලධාරී +94 775351269
ආර්.එච්. චන්ද්‍රිකා මල්කාන්ති මිය සහකාර සංවර්ධන ප්‍රවර්ධන නිලධාරීණී +94 713133933
ඒ.එච්. සුබසිංහ මයා කාර්යාල සහායක
+94 755724077
බී.ටී. ඇතුළත් මුදලි මයා කාර්යාල සහායක +94 771388100
අමර දිවාකර මයා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මුරකරු +94 755184904

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්