පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ජනතාවගේ හා දරු දැරියන්ගේ සංස්කෘතික රැක ගනිමින් සෞන්දර්ය කුසලතාවයන් ඔප්නංවාලමින් ඉදිරියට යමින් නැගි සිටීමයි.

මෙහෙවර

  • ප්‍රාදේශීය ජනතාවට අවශ්‍ය කරන සංස්කාතික සේවා ලබා දිම.
  • ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා මග පෙන්වීම හා මෙහෙය වීම සාර ධර්ම පිරි සමාජයේ ගොඩ නැගීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම හා ඒ සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ දරු දැරියන් වැඩිහිටියන් සම්බන්ධ කර ගැනීම.

අරමුණු

  • සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩ නැගීම සඳහා ප්‍රාදේශිය ජනතාව මෙහෙයවීම, මඟ පෙන්වීම හා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කිරීම ඊට අදාළ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ප්‍රාදේශිය මට්ටමින් පවතින සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුත් ස්ථාන හඳුනා ගැනීම. සංරක්ෂනය කිරීම, රැක ගැනීම හා ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කිරිම.
  • ප්‍රාදේශිය මට්ටමින් දරු දැරියන්ගේ විවිධ කුසලතාවයන් හඳුනාගෙන එම කුසලතාවයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම.
  • නැති වී යන කලා සම්ප්‍රධායන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ ප්‍රවර්දනය කිරිම.

ඉතිහාසය

1999 ජූලි 25 වන දින ප්‍රවීන ලේඛිකා මොනිකා රුවන් පතිරණ කිවිඳියගේ සුරතින් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත  කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්