පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ඉමදූව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඉමදූව සංස්කාතික මධ්‍යස්ථානටයි.

 

නැවුම් පුවත්