පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා

This page is under construction

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...