පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අපගේ සංස්කෘතිය වූ කලී ඊටම අනන්‍ය වූ අංග ලක්ෂණ සමුදායකින් යුතුව වර්ධනය වූ සුවිශේෂ ලෝක සංස්කෘතියයි. ඊටම ආවේණික වූ කලාත්මක සම්ප්‍රදායන් රැසකට හිමිකම් කියන ශ්‍රී ලාකික සංස්කෘතියේ එකි කලාත්මක උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම ගාලු උරුමයට ආවේණික, ගෝනාපීනුවල ප්‍රද්ශයට සුවිශේෂී වූ ඓතිහාසික උරුමයන්, මෙන්ම වර්තමාන නව්‍යතාවයන් අනාගත ලෝකයා වෙත, එහි අභිමානවත් භාවය පෙන්වා දීමට ප්‍රාදේශිය මට්ටමෙන්, එම කලා අංකුර ශක්තිමත් කරමින් ජාතික තලයට ගෙන ඒමට හැකිවන අයුරින්, බිම් මට්ටමේ සිට ඔසවා තැබීමට කටයුතු කිරීම අපගේ අභිලාසයයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික හා කලා උරුමයන් ආරක්ෂා  කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය  කිරීම,  ප්‍රචාරය කිරීම හා ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතිමය වටිනාකම්, ආකල්ප හා සංකල්ප ජාතික තලයට හා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ඒමට මග පෑදීම.

අරමුණු

ජනතාවට ගැලපෙන අයුරින් එම ජනතාවගේ ආකල්ප හා හැදියාවන්ට අනුරූප වන අයුරින්, ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට ගැලපෙන අයුරින් සියළු වැඩසටහන් වඩාත් ඵලදායි ලෙස ඉටු කරගැනීම.

  • ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතිමය දායාදයන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ සංස්කෘතික හැඩ ගැස්ම සකස් කිරීම
  • දේශිය පාරම්පරික සංස්කෘතිමය වටිනාකම් සහිත පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීම හා ජාතික තලයට ගෙන එම
  • නැගී ගෙන එන සංස්කෘතිමය අංකුර පෝෂණය කොට රැක ගැනීම
  • දේශයේ දුවාදරුවන්ට සංස්කෘතිමය පොත් ගුලක් බදු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ "සංස්කෘතිමය දායාදය " ලබාදෙමින් ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිමය නැණ පහන පෝෂණය කරමින් රැක ගැනීම .
  • කියවීමේ රුචිකත්වය වර්ධනය කිරීමට උපකාරීවීම
  • බහු ජාතික සංස්කෘතීන්, ආගමික හා උප සංස්කෘතීන්  අතර අනෝන්‍ය අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාවන් සකස් කිරීමට පුරෝගාමී වීම.
  • පාරම්පරික උරුමයන්  ආරක්ෂාකොට සංරක්ෂනය කොට ඉදිරි පරම්පාවට ලබා දීමට මූලිකව කටයුතු කිරීම.

ඉතිහාසය

ගෝනාපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වර්ෂ 1998 නොවැම්බර් මස 01 දින ප්‍රවීන ලේඛක රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ ශූරීන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...