පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පියනගන්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයේ, ගෝනපීනුවල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා ඇති ගෝනපීනුවල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතටයි.

 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...