පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ල,
වක්වැල්ල පාර,
ගාල්ල.
දුරකථන අංකය - +94 717989626

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
එච්. එල්. අයි. ගයානි ලොකුගේ ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 71 5894663
පී. කේ. ලසන්ත රංජන සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 77 6906767
එ. එච්. සුභසිංහ කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 71 1593571
කේ.ජී ධම්මික මුරකරු +94 91 5714733

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...