நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கடவத்சதர கரலாசார நிலையம்


காலி மாவட்டத்தில் கடவத்சதர பிரNதுச செயலகம் பிhpவில் கடவத் சதர கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.


 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...