පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත්සතර ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

බෙල්මල් දන්සල කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන...

සෙනෙහස රසවින්දන සායනය 2015.03.30 දින ගාල්ල කඩවත්සත...

‘ප්‍රතිභා ප්‍රභා‘ සංස්කෘතික සංදර්ශනය කඩවත්සතර සංස...

කඩවත්සතර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගීන් ගාල්ල උණවටුන ...