நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

அதி புராதன வரலாறுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற நாம்இ எமது வாழ்வின் உயிH மூச்சைப் போன்ற தொடுகை மற்றும் தொடுகையல்லா கலாசார அங்கங்களை தேடி மற்றும் பாதுகாத்து தேசிய கலாசாரத்தை கட்டியெழுப்பப்பட்டு முற் சிங்களத்தை ணரு புதிய யூகத்திற்கு வழிநடாத்தம் வழிகாட்டும் முன்னோடியாக முன் போவதோடு எழுந்து நிற்பதாகும்.

பணிக்கூற்று

பிரதேசத்திற்குhpய பழங்கால கலாசாரம் தொடHபான தகவல்கள் ஆராய்தல்இ பாதகாத்தல் மற்றும் அறிவூ பரவலாக்கல் ஊடாக காலத்திற்கு ஏற்றப்படியாக புதிய கருத்திட்டங்கள் தயாhpத்து பிரதெச மக்களுக்கு பெரும் அறிவை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு முன் போவதாகும்.

குறிக்கோள்

எமது பெறுமதிகளை இனங்கண்டு பிரதேசம்வாழ் மக்களது கலாசாரத்தினுள் இவHகளுக்க உhpய இடத்தை அறிவூ+ட்டப்படவதன் மூலம் மிகக் கூருணHவூடையமுத்இ அறிவாHந்தஇ மக்கள்நேயமுடனானஇ பலம்வாய்ந்த குடும்பம் ஊடாக எதிhகாலத்திற்கு பிரவேசிப்பது எவ்வாதென்பதை கவனத்திற்குக் கொண்டு குறிக்கொள்களை இனங்காணப்பட்டுள்ளது.

  • பன்புகள் நிறம்பிய ஒரு சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்பல் மூலம் சிறந்த சமூக சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்.
  • சிறந்த தலைமைத்துவத்துடன்கூடிய விறுவH பரம்பரையினை உருவாக்கல் பொருட்டு தேவையான ஆளுமை அபிவிருத்தியை பெற்றுக் கொடுத்தல்
  • பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கலாசார அங்கங்களை தேடி கண்டு பிடித்தல் மற்றும் அதனை அழியாது பாதுகாத்தல்.
  • கலாசார அங்கங்களை உபயோகித்து காலத்திற் கேற்றப்படியான ஆக்கங்களை உருவாக்கல் மற்றும் குடும்பப் பொருளாதாரத்தை வளுப்படுத்தல்.
  • ஒழுக்கத்துடனான பிள்ளைகள் பரம்பரையை உருவாக்கல் பொருட்டு தேவையான இலக்கிய இரசனையை உள்ளங்களுக்கு புகுHத்தல்.
  • இயற்கைக்கு அனபும் பாதுகாப்பும் வழங்கிடக்கூடிய உயிH துடிப்புடன்கூடிய பிள்ளைகள் பரம்பரைக்கு சொந்தம் கொண்ணடாடக்கூடிய சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்பிடக்கூடிய பின்னணியை ஏற்படுதத்pக் கொடுத்தல்.

கலாசார நிலையத்தின் வரலாறு

இலங்கையின் தென் மாகாணத்தில் காலி மாவட்டத்தில் வெல்லடிட பற்றில்  கிழக்கு கரந்தெணியா பஜரதேச செயலகப் பிhpவூ மற்றும் இப் பற்றை சாHந்த கிழக்கு வெளிவிட்டிய – திவிதுர பிரNதுச செயலகப் பிhpவிற்கு உட்படும் கரந்தெணிய 1976 – 05 – 25 ஆந் திகதி முதல் இலக்கம் 60 – கரந்தெணியா தேHதல் பிhpவூ அதிகாரப் பகுதியாகும்.
பொரகந்த ரி.றி. சமரவீர விளையாட்டு வளாகத்தில் கரந்தெணியா கலாசர நிலையம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 2011 மாHச் மாதம் 11 ஆம் திகதி கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள் அசை;சின் கௌரவ செயலலாளH கௌரவ விமல் ரூபசிங்க அவHகளின் கரங்களால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள