පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් භාණ්ඩයක් සදහා) - රු. 1000.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 1000.00

උත්සව ජෝතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්