පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
බොරකන්ද, කරන්දෙණිය, ගාල්ල.
දුරකථන අංකය - +94 71-8360457+94 71-8360457

නම තනතුර දුරකථනය
ඩී. එච්. මානෙල් පුෂ්පිකා ස්ථානභාර  සංස්කෘතික නිළධාරි +94 71-8360457+94 71-8360457
ඩී. එස්. ඒ. සමරසිංහ සහකාර සංස්කෘතික නිළධාරි +94 71-0739158+94 71-0739158
වී. ජී. වරුණ උදයංග මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 71-8010286+94 71-8010286

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්