පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කරන්දෙණිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්