நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கரன்தெணிய கலாசார நிலையம்


இலங்கையில் வரலாற்று மிகுந்த காலி மாவட்டத்தின் கரன்தெணிய பிரதேச செயலகப் பிhpவில்; ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கரன்தெணிய கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.


 

புதிய செய்திகள