පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
අගලිය,
වැලිවිටිය,
දිවිතුර.

දුරකතන අංකය:  +94 71 7245923+94 71 7245923

විද්‍යුත් තැපෑල - මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ඒම්.ඊ. ඉරංගා සංජීවනී ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 7245923+94 71 7245923
ඒම්.ඒස්. චන්දිමාල් කාර්යාල කාර්ය සහයක
+94 71 2566394+94 71 2566394
ගාමිණී පුෂ්පසිරිවිතාන මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 71 6673627+94 71 6673627
කේ.වී. දිනේෂ් ප්‍රියංකර මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 77 6747325+94 77 6747325

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්