පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව කටයුතු කරමින් ප්‍රදේශයේ දූ දරුවන්ගේ කලා කුසලතා හදුනාගෙන ඒවා වර්ධනය කිරීම පිණිස කටයුතු කිරීම හා මධ්‍යස්ථානෙය් ඉදිරි දියුණුවට කටයුතු කිරීම.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ කලා කුසලතා ඔප් නැංවීම සහ සිසු දරුවන්ට සහ ජනතාවට සංස්කෘතිකමය අගයන් වල සතු වටිනාකම් හදුනාදෙමින් ප්‍රදේශය තුළ සංස්කෘතිකමය දියුණුවක් ඇති කිරීම.

අරමුණු

  • සාරධර්ම පිරි දරු පරපුරක් ගොඩ නැගීම.
  • දරුවන් සතු දැනුම, ආකල්ප, කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රදේශයේ ස්පර්ශ සහ අස්පර්ශ සංස්කෘතික අංගයන් රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා ඒවා මතු පරපුර වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත කිරීම.
  • අවට පිහිටි රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමගින් සමීප සම්බන්ධතා ගොඩ නගා ගැනීම තුලින් මධ්‍යස්ථානය හුදෙකලා බවින් ඈතට ගෙන යාම.
  • අසල්වාසී ජනතාව සමග අභේධනීය සබදතා ගොඩ‍නගා ගැනීම.
  • මධ්‍යස්ථාන භූමිය වඩාත් ආකර්ශනීය ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම.
  • මෙම මධ්‍යස්ථානය දිස්ත්‍රික්ක්කයේ සුන්දරම මධ්‍යස්ථානය බවට පත්කිරීම.
  • අනෙකුත් මධ්‍යස්ථාන අභිබවා යමින් ප්‍රදේශයට කීර්තියක් ගෙන දෙන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම.

ඉතිහාසය

2012-08-11 වන දින සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබද ගරු අමාත්‍ය ටී. බී. ඒකනායක මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්