நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிவிதுர கலாசார நிலையம்


தென் இலங்கையின் தலை நகரமான காலி மாவட்டத்தின் வலிவிட்டிய திவிதுர எனும் பிரNதுச செயலகப் பிhpவை சாHந்த திவிதர பெரும் தோட்டத்தால் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட மனங்கவறும் மலை சிகரத்தில் அமைந்துள்ள வலிவிட்டிய திவிதுர கலாசார நிலையத்திற்கே தாகய் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள