පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ දකුණු ලක අගනගරය වූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිවිටිය දිවිතුර නම් වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දිවිතුර වතුයායෙන් වටව මනරම් කදු මුදුනක පිහිටි දිවිතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතටයි.

 

නැවුම් පුවත්