පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ඇල්පිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කැටවල, ගනේගොඩ.
දුරකතනඅංකය:  +94 - 91 3939503

විද්‍යුත් තැපෑල -   මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඕ.වී. කාංචනා මධුවන්ති ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 5894663+94 71 5894663
එන්.ජී.පී. මිලංක සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 77 6906767+94 77 6906767
එච්.එම්.එන්.ඩී. අබේසිංහ මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහායක +94 71 1593571+94 71 1593571
කේ.ඩබ්.එල්. ධර්මසිරි මුරකරු +94 91 5714733+94 91 5714733

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්