நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கதிரைக்கு) ரூபா 20.00

உட்சவ சோதிடச் சேவை

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 3000.00

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 3500.00

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 300.00

‘ஜயமங்கள காதா’ / அஸ்டக / பாடக குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 3000.00

இல்லத்து பிhpத் குழுக்கள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 6000.00

 

புதிய செய்திகள