පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අනාගතය පිළිබඳ අපේ දැක්ම හැඩගස්වන්නේ සංස්කෘතියයි. සංස්කෘතිමය මූලයන්ගෙන් තොර සමාජය වියවුලෙන් වියවුලට පත් වෙයි. සංවර්ධනයට සංස්කෘතිකමය මුහුණුවරක් නොදුන්හොත් එහි ආත්මය වියැකී යයි.

මෙහෙවර

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තුළින් සම්භාව්‍ය සංස්කෘතික අංගයත් පොදු මහජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාරසම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මඟින් ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික අංගයත් සුරකීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • පොදු මහජනතාව අතර සංස්කෘතික අංගයත් ප්‍රචලිත කිරිම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දායාද කිරීම.

ඉතිහාසය

1998.10.19 වන දින මෙම මධ්‍යස්ථානය මහාචාර්ය එම්.බී ආරියපාල මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්