පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

බෙලිමල් දන්සල

බෙලිමල් දන්සල

2015.06.02 පොසොන් පෝ දින මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යමණ්ඩලය, සම්පත්දායකයින් විසින් සංවිධානය කරන ලද බෙලිමල් දන්සැල මධ්‍යස්ථාන භූමියේදි පවත්වන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්

  • 1
  • 2

සීල සමාදාන වැඩසටහන අරමුණ :- බෞද්ධයාට ඉතාමත් වැදගත...

සෙනෙහස රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි...

‘ප්‍රතිභා’ සම්මාන උළෙල අරමුණ : බලිපිටිය ප්‍රදේශ‍...