පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

 • භාවනා වැඩසටහන්
 • ශිල ව්‍යාපාර
 • ධර්ම දේශනා
 • පිරිත්
 • දන්සැල්
 • වෙසක් කුඩු තරඟ
 • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
 • කවි බණ
 • ආශිර්වාද පුජා
 • පෙරහැර
 • බෝධි පුජා
 

නැවුම් පුවත්


වැඩිහිටි සත්කාර වැඩසටහන 2015 ගෝනාපීනුවල නැගෙනහිර ...